Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. StaatscourantBestemmingsplan Exloo

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantBestemmingsplan Exloo

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maakt ingevolge artikel 3.8 lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening jo artikel 3:42 Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 februari 2011 het bestemmingsplan Exloo met nummer NL.IMRO.1681.03BP0001-VG01 heeft vastgesteld. Het betreft een actualiseringplan voor het dorp Exloo, waarin in beperkte mate sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Het vastgestelde plan wijkt op de volgende punten af van het ontwerp; 1. het bouwblokje t.b.v. de plaatsing van een scouting gebouwtje aan de Polweg is in noordelijke richting verschoven; 2. het aantal woningen in het wijzigingsgebied 1 (omgeving De Gloep) is verhoogd van 27 naar 35 en het wijzigingsgebied is verruimd met het perceel De Gloep 4; 3. het perceel Grootakkersweg 7 krijgt de aanduiding AB (agrarisch bedrijf) en de grens van het bouwblok komt te liggen op 3 m van de perceelsgrens; 4. het bouwblokje op het perceel Zuideinde 13 is enigszins vergroot in zuidelijke richting; 5. het bouwblok op het perceel Valtherweg 11 is aan de oostzijde vergroot met 20 m; 6. aan artikel 9 van de planregels is toegevoegd ‘e. speelvoorzieningen’; 7. op het perceel Zuideinde 11 is de aanduiding ‘bedrijven’ afgestemd op de perceelsgrens; 8. in verband met de Wabo is de terminologie van de regels aangepast. Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 31 maart 2011 gedurende 6 werkweken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn, bij het Klant Contact Centrum, cluster Omgeving, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo (T 0591-535228). De balie van het KCC is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur. Het vastgestelde bestemmingsplan is raadpleegbaar op de gemeentelijke website onder: bouwen en wonen → bestemmingsplannen → overzicht van de bestemmingsplannen en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.03BP0001-VG01 Een belanghebbende kan op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De mogelijkheid van beroep ten aanzien van de bovenvermelde aangebrachte wijzigingen bestaat voor eenieder. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet Ruimtelijke Ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan door belanghebbenden, of met betrekking tot de hiervoor vermelde wijzigingen door eenieder, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo