Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTKennisgeving bestemmingsplan ‘Valtherweg 29 te Exloo’, Borger-Odoorn

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTKennisgeving bestemmingsplan ‘Valtherweg 29 te Exloo’, Borger-Odoorn

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maakt ingevolge artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo artikel 3:42 Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 oktober 2012 het bestemmingsplan “Valtherweg 29 te Exloo”, met nummer NL.IMRO.1681.00BP0010-VG01 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een paardenhouderij op het perceel Valtherweg 29 te Exloo. Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 8 november 2012 gedurende 6 werkweken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn, bij het Klant Contact Centrum, cluster Omgeving, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo (T 14 0591). De balie van het KCC is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur. Het vastgestelde bestemmingsplan is raadpleegbaar op de gemeentelijke website onder: bouwen > ruimtelijke plannen > digitale bestemmingsplannen > Buitengebied en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1681.00BP0010-VG01 Een belanghebbende kan op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo