Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. StaatscourantTerinzagelegging ex. artikel 3.8, lid 1 van de Wet Ruimtelijke Ordening van het ontwerpbestemmingsplan Exloo

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantTerinzagelegging ex. artikel 3.8, lid 1 van de Wet Ruimtelijke Ordening van het ontwerpbestemmingsplan Exloo

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maken bekend, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet Ruimtelijke Ordening, juncto de voorbereidingsprocedure ex. afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht, dat met ingang van donderdag 1 juli 2010 gedurende 6 werkweken voor eenieder ter inzage ligt het in de aanhef genoemde ontwerpbestemmingsplan. Het betreft een actualisatie van het gelden bestemmingsplan het heeft betrekking op de gehele bebouwde kom van het dorp. Begin 2009 heeft een voorontwerp van het plan ter inzage gelegen en er is een informatie – en inspraakbijeenkomst gehouden. Tevens is gelegenheid gegeven om zienswijzen kenbaar te maken. Daar waar mogelijk is het plan overeenkomstig de zienswijzen aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende genoemde periode tijdens de openingsuren ter inzage in het gemeentehuis van Borger-Odoorn, Hoofdstraat 50 te Exloo, bij het KCC. Ook kan het ontwerpbestemmingsplan desgevraagd ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingsuren worden ingezien. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden via het KCC, telefoonnummer 0591-535228 of e-mail bouwenenmilieu@borger-odoorn.nl. Tevens kan het ontwerpbestemmingsplan op elektronische wijze via een Pdf bestand worden ingezien op de gemeentelijke website onder: bouwen en wonen → bestemmingsplannen → overzicht van de bestemmingsplannen. Hiernaast is het plan te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. Eenieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk c.q. mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG EXLOO. Het ontwerpbestemmingsplan is ingevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 onder b van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter beoordeling op elektronische wijze toegezonden aan de Inspectie VROM, de provincie Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo