Search
Close this search box.

Aanvraag verkeersbesluit

  1. Bekendmakingen exloo
  2. Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Schoolstraat te Exloo

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een verkeersbesluit verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

Verkeersbesluit instellen parkeerschijfzone Schoolstraat te Exloo

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overwegingen ten aanzien van het besluit:   Wettelijke grondslag: Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 is burgemeester en wethouders de bevoegdheid toegekend verkeersbesluiten te nemen en dat deze bevoegdheid in de gemeente Borger-Odoorn op grond van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2020 is gemandateerd aan de afdelingsmanagers en teamleiders;   Besluitverplichting: Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; Op grond van artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;     Dat uit oogpunt van: ● het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan kortom belangen die worden genoemd in artikel 2, de leden 1 en 2 van de Wegenverkeerswet, anders gezegd de belangen die kunnen leiden tot het vaststellen van een verkeersbesluit; De andere belangen zoals benoemd in artikel 2, de leden 1 en 2 van de Wegenverkeerswet worden van ondergeschikt belang geacht;   Het gewenst is om: Een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van twee uur in te stellen op de Schoolstraat tussen de Zuiderhoofdstraat en Hofakkersweg te Exloo.   Motivering: Op de hoek van de Schoolstraat en de Zuiderhoofdstraat te Exloo het Hallenhoes wordt gebouwd. Het Hallenhoes krijgt een functie als toeristisch informatiepunt en informatiecentrum. De Schoolstraat en Zuiderhoofdstraat zijn beide aangeduid als erftoegangswegen (30 km/uur) waarop verblijven als voornaamste functie geldt.   Voor het Hallenhoes wordt een plein ingericht waarop onder andere de weekmarkt wordt gehouden. In de omgeving van het plein, onder andere langs de Schoolstraat en Zuiderhoofdstraat zijn parkeerplaatsen gelegen. Qua gebruik en inrichting is het niet gewenst om op het plein voor het Hallenhoes parkeren te faciliteren en te laten plaatsvinden. Om dit te voorkomen, en gebruik van de aanwezige parkeerplaatsen in de omgeving te stimuleren, wordt een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van 2 uur ingesteld op de Schoolstraat tussen de Hofakkersweg en de Zuiderhoofdstraat. Binnen deze parkeerschijfzone mag enkel geparkeerd worden met gebruik van parkeerschijf en geldt tevens een parkeerverbod indien langer wordt geparkeerd dan de aangegeven parkeerduur.   Binnen deze parkeerschijfzone valt dan ook het plein voor het Hallenhoes. Op het plein voor het Hallenhoes worden geen parkeergelegenheden aangeduid. Ter hoogte van Schoolstraat 14 zijn momenteel parkeerplaatsen gelegen, deze worden onderdeel van de parkeerschijfzone en aangeduid met blauwe lijn. Hiermee wordt voorkomen dat de plaatsen voor de bloemenzaak worden bezet voor lang parkeren. Ten slotte wordt de gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Schoolstraat 14 verplaatst tot een locatie nabij de ingang van het Hallenhoes.   Overleg politie: In overeenstemming met artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de gemachtigde van de korpschef van de nationale politie, regio Noord-Nederland. De politie heeft positief geadviseerd met betrekking tot deze maatregelen.   BESLUITEN:   - door middel van het plaatsen van verkeersbord E10 en E11 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met daarop de aanduiding ‘max 2u’ een parkeerschijfzone met een maximale parkeerduur van twee uur in te stellen op de Schoolstraat tussen het kruispunt met de Hofakkersweg en de Zuiderhoofdstraat te Exloo; - door middel van het verwijderen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met daarop twee pijlen (OB504) de gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen ter hoogte van Schoolstraat 14 te Exloo; - door middel van het plaatsen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, inclusief onderbord met daarop twee pijlen (OB504) twee gehandicaptenparkeerplaatsen aan te duiden nabij de ingang van het Hallenhoes te Exloo; - Een en ander zoals weergegeven in bijgevoegde situatieschetsen.   Situatietekening Bovengenoemde verkeersmaatregelen te realiseren overeenkomstig navolgende situatietekening.       Inwerkingtreding Het verkeersbesluit treedt in werking direct na bekendmaking ervan in het Gemeenteblad.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo