Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Vastgesteld, Bestemmingsplan Buitengebied, Hoofdweg 8 en 12 Klijndijk.

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Borger-Odoorn op het adres HoofdwegHoofdweg in KlijndijkKlijndijk, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Vastgesteld, Bestemmingsplan Buitengebied, Hoofdweg 8 en 12 Klijndijk.

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 20 november 2014 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Hoofdweg 8 en 12 Klijndijk’ gewijzigd is vastgesteld. Het plan betreft de uitbreiding van een landbouwmechanisatiebedrijf aan de Hoofdweg 12 in Klijndijk. In het plan is ook het perceel Hoofdweg 8 meegenomen. Hier bevindt zich een bestaande ambachtelijke meubelmakerij in het nieuwe plan als zodanig bestemd wordt. Het vastgestelde plan wijkt op de volgende punten af van het ontwerp: • In de toelichting van het bestemmingsplan is uitgebreider onderbouwd waarom de gemeente van mening is dat de bedrijfsuitbreiding op deze locatie ruimtelijk aanvaardbaar is. Met betrekking tot het nationaal beleid is in de toelichting aangevuld dat het plan geen belemmeringen oplevert voor de laagvliegroute die over het gebied loopt. Verder zijn de onderzoeken naar bodem, flora & fauna en geluid uitgebreid en verwerkt in het bestemmingsplan. • Aan de regels is een Staat van Bedrijven toegevoegd. De maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen de bestemming ‘Agrarisch’ is verkleind van 8 meter naar 2 meter. In de bestemming ‘Groen’ is opgenomen dat ontsluitingswegen zijn toegestaan. • Op de verbeelding is een smalle strook grond die per abuis bestemd was als ‘Bedrijf’ alsnog bestemd als ‘Groen’. Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 11 december 2014 tot en met woensdag 21 januari 2015 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.NL.IMRO.1681.00BP0035-VG01 of in het Klantcontactcentrum. Tijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit als u: Een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad Een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden. Een belanghebbende bent en het niet eens bent met de vermelde aangebrachte wijzigen. U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo