Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen exloo
  2. StaatscourantBestemmingsplan Golfpark Exloo

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in Borger-Odoorn op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantBestemmingsplan Golfpark Exloo

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn maakt ingevolge artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening jo artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn bij besluit van 24 september 2009 het bestemmingsplan Golfpark Exloo heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van het bestaande golfterrein mogelijk. Het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn tot vaststelling van het voornoemde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 oktober 2009 gedurende 6 werkweken ter inzage in: – het gemeentehuis van de gemeente Borger-Odoorn, afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), balie VROM, Hoofdstraat 50, 7875 AD Exloo. – balie VROM is geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur. – en zijn te raadplegen via internet op www.borger-odoorn.nl Een belanghebbende kan op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo