Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Buitengebied Gecoördineerde besluiten bestemmingsplan ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ – gewijzigd vastgesteld en gewijzigde verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van het zonnepark Exloo

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Boermastreek in Exloërveen, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Buitengebied Gecoördineerde besluiten bestemmingsplan ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ – gewijzigd vastgesteld en gewijzigde verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van het zonnepark Exloo

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor de realisatie van het zonnepark Exloo met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen: 1. de gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft op 4 juli 2019 het bestemmingsplan 'Buitengebied, zonnepark Exloo’ nogmaals gewijzigd heeft vastgesteld (planidentificatie: NL.IMRO.1681.00BP0053-VG02);2. burgemeester en wethouders hebben op 10 juli 2019 het wijzigingsbesluit omgevingsvergunning met de activiteit ‘Het bouwen van een bouwwerk’ verleend voor het oprichten van het zonnepark Exloo (registratienummer: 46365-2019).Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken tezamen het realiseren van het zonnepark Exloo op de percelen mogelijk ten oosten van de kern Exloo en ten zuiden van de Oude Dijk. Aan de oostzijde vormen gronden van Drents Landschap langs het Achterste Diep de begrenzing. Aan de overige zijden grenst het plangebied aan onbebouwde agrarische- en natuurgronden. WijzigingenDe gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan heeft betrekking op een aantal regels ten aanzien van het LOFAR-kerngebied daar waar het gaat om:- het toevoegen van de definitie LOFAR-kerngebied.- het toevoegen van de definitie LOFAR-radiotelescoop.- het toevoegen van de definitie buitenstation.- het toevoegen en aanpassen van de voorwaardelijke verplichting artikel 3.3.2.De wijzigingen in de omgevingsvergunning hebben betrekking op de navolgende vetgedrukte delen en aanvullingen: - De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van het gewijzigde bestemmingsplan Buitengebied, zonnepark Exloo.- Gebleken is dat de aanvraag kan voldoen aan de bestemmingsomschrijving en de bebouwingsvoorschriften van het gewijzigde bestemmingsplan Buitengebied, zonnepark Exloo.  - Bij de beoordeling van de vraag of inderdaad geen sprake is van storing die gevolg heeft voor het goed functioneren van LOFAR, wordt het convenant ‘Co-existentie zonnepark Exloo, Windpark De Drentse Monden en Oostermoer en de LOFAR- radiotelescoop van Astron’ m.b.t. de ontwikkeling van zonneparken in de beschermingszone LOFAR als uitgangspunt gehanteerd.- Voor het overige deel (behoudens de wijzigingen) blijft de verleende omgevingsvergunning in stand.Coördinatieregeling Op 24 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten op voornoemde besluiten de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. De gecoördineerde besluiten inclusief bijlagen doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.Besluiten inzienHet besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken en de door burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 25 juli 2019 tot en met woensdag 4 september 2019 ter inzage. Op grond van artikel 8.3 Wro kan tegen de hiervoor vermelde besluiten in eenmaal in beroep worden gegaan bij de Raad van State.Het bestemmingsplan is in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.00BP0053-VG02 of in het gemeentehuis bij het Klantcontactcentrum. De omgevingsvergunning is alleen in te zien in het Klantcontactcentrum.BeroepschriftTijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit en de verleende omgevingsvergunning als u:- Een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;- Een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden;- Een belanghebbende bent die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan en omgevingsvergunning zijn aangebracht.Ingestelde beroepen tegen het besluit van 11 oktober 2018 met kenmerk 201810067 worden gelet op artikel 6:19, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht geacht mede gericht te zijn tegen dit besluit.U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.Voorlopige voorzieningBinnen deze termijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor de besluiten niet in werking treden, totdat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo