Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ en ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van het zonnepark Exloo

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Oude dijk in Exloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Coördinatieregeling ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ en ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van het zonnepark Exloo

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ en de omgevingsvergunning voor de aanleg van dit gehele zonnepark. Het plangebied betreft de percelen ten oosten van de kern Exloo en ten zuiden van de Oude Dijk. Aan de oostzijde vormen gronden van Drents Landschap langs het Achterste Diep de begrenzing. Aan de overige zijden grenst het plangebied aan onbebouwde agrarische- en natuurgronden. Het zonnepark voorziet ook in de daarbij behorende nutsvoorzieningen, gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, de aanleg van infrastructuur en het (eventueel) aanbrengen van een aardewal, conform een landschappelijk inpassingsplan. De percelen zijn kadastraal bekend: Odoorn, sectie N, nummers 1751, 2659, 1748, 1747, 1746, 1750, 1290, 1252, 2278, 2277, 1258, 1257, 1256 en deels 1300, 1294, 1260, 1140, 1243 en 1262.Op 24 mei 2018 heeft de gemeenteraad een gemeentelijk coördinatiebesluit genomen voor de realisatie van zonneparken. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat voor de besluiten die genomen moeten worden ten behoeve van de realisatie van het gehele zonnepark in het plangebied ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Tegen het besluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken daarom bekend dat, op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:OntwerpbestemmingsplanHet ontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan maakt het aanleggen van het zonnepark mogelijk, met de daarbij behorende nutsvoorzieningen, gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, de aanleg van infrastructuur en het aanbrengen van een aarden wal in het plangebied ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ in voornoemd plangebied.Ontwerpomgevingsvergunning gehele zonneparkDe ontwerp-omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De omgevingsvergunning voorziet in de aanleg van het zonnepark in voornoemd plangebied, met de daarbij behorende nutsvoorzieningen, gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, de aanleg van infrastructuur en het aanbrengen van een aarden wal in het plangebied ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’.Procedure / zienswijzeHet ontwerpbestemmingsplan en –vaststellingsbesluit, evenals de ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen tegelijkertijd met ingang van 5 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage in het Klantcontactcentrum. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.00BP0053-OW01 of in het Klantcontactcentrum.Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kunt u uw zienswijze richting aan de gemeenteraad, Postbus 3, 7875 ZG Exloo en ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn.Desgevraagd zijn beide ontwerpbesluiten ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de openingstijden worden ingezien. Maak daarvoor een afspraak met het Klantcontactcentrum.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo