Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit afsluiting/knip Fabrieksstraat Exloo t.h.v. de aansluiting met de Buinerweg

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Verkeer | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Fabrieksstraat in Exloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVerkeersbesluit afsluiting/knip Fabrieksstraat Exloo t.h.v. de aansluiting met de Buinerweg

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overwegende:Wettelijke basis:dat op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend verkeersbesluiten te nemen en dat deze bevoegdheid in de gemeente Borger-Odoorn op grond van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2012 is gemandateerd aan de Manager Grondgebiedszaken;Besluitverplichting:dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd en dat op grond van artikel 15, lid 2 van genoemde wet maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer ook geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;Dat uit oogpunt van:1.het verzekeren van de veiligheid op de weg;2.het beschermen van weggebruikers en passagiers;3.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;4.het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, alsmede het 5. voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder; kortom de belangen en doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste lid en tweede lid, sub a van de Wegenverkeerswet 1994;Het gewenst is om:de Fabrieksstraat in Exloo wat betreft de aansluiting met de Buinerweg af te sluiten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers, fietsers en bromfietsers (‘knip’ Fabrieksstraat);Motivering:De Fabrieksstraat in Exloo is voornamelijk een woonstraat, maar is ook verbonden met de Hoofdstraat en de Buinerweg. De Fabrieksstraat is al enige jaren geleden aangewezen als 30km-zone, terwijl op de Hoofdstraat en Buinerweg t.h.v. de aansluitingen met de Fabrieksstraat een 50km- resp. 60 km regime geldt. Hoewel de Buinerweg vanaf Buinen via de Hoofdstraat als primaire toegangsweg moet worden gezien voor het centrum van het dorp Exloo, wordt de Fabrieksstraat vice versa door gemotoriseerd verkeer vaak gebruikt als sluiproute. Dit legt een onnodige extra verkeersdruk op de Fabrieksstraat als woonstraat en komt de verkeersveiligheid in dit 30km-zonegebied niet ten goede. Dit zal beter verlopen als de Fabrieksstraat bij de aansluiting met de Buinerweg wordt afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer. Nu de Fabrieksstraat wordt heringericht met herstrating en versmalling van het wegprofiel is het logisch dat de bedoelde verkeersmaatregel wordt meegenomen. Dit zal betekenen dat de aansluiting wordt afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers, fietsers en bromfietsers. Dit wordt uitgevoerd door plaatsing van de verkeersborden G12a en G12b uit bijlage I van het RVV1990, ondersteund door fysieke maatregelen in de vorm van een extra wegversmalling over een lengte van ongeveer 50 meter, voorzien van 2 uitneembare afzetpalen;Afweging andere belangen:Dat met betrekking tot de herinrichting van de Fabrieksstraat een eerste oriënterende bewonersavond is gehouden op 9 juli 2019. Een aantal aanwonenden kwam zelf met een voorstel tot een dergelijke afsluiting. Op een vervolg bewonersavond 17 september 2019 is het definitieve plan besproken, waarin bovengenoemde maatregel is verwerkt. Op deze avond konden bewoners bezwaar maken op de ontwerp plannen. Er werden geen bezwaren geuit ten aanzien van de afsluiting. Aldus kan worden gesteld, dat bij belanghebbenden een ruime mate van draagvlak bestaat;Overleg politie:In overeenstemming met artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de gemachtigde van de korpschef van de nationale politie, regio Noord-Nederland. De gemachtigde heeft in mondeling overleg al aangegeven in te stemmen. Dit zal nog bij officiële brief worden bevestigd. Omdat de start van de herinrichtingswerkzaamheden in januari 2020 is gepland is besloten het verkeersbesluit vast te stellen. De brief van de politie zal, als deze binnen komt bij de gemeente, aan het dossier worden toegevoegd;BESLUIT:1.De Fabrieksstraat in Exloo ter hoogte van de aansluiting van de Buinerweg af te sluiten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers, fietsers en bromfietsers;2.De afsluiting uit te voeren door plaatsing van de borden G12a en G12b uit bijlage I van het RVV1990, ondersteund door fysieke maatregelen in de vorm van een wegversmalling over een lengte van ca. 50 meter en het aanbrengen van 2 uitneembare afzetpalen, e.a. overeenstemming met bij de besluit gevoegde tekening.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo