Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit uitbreiding 60km-zone Buinerweg te Exloo gedeelte kruising met Fabrieksstraat tot en met Nieuwe Dijk

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Verkeer | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Buinerweg in Exloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVerkeersbesluit uitbreiding 60km-zone Buinerweg te Exloo gedeelte kruising met Fabrieksstraat tot en met Nieuwe Dijk

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Gelet op de relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);Gelet op het Mandaatbesluit gemeente Borger-Odoorn;Overwegingen ten aanzien van het besluit:Bevoegdheid;dat op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend verkeersbesluiten te nemen en dat deze bevoegdheid in de gemeente Borger-Odoorn op grond van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn is gemandateerd aan de Manager Grondgebiedszaken;Grondslag;dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;Motivering;Uit het oogpunt van:- het verzekeren van de veiligheid op de weg;- het beschermen van weggebruikers en passagiers;en gelet op de omstandigheid,- dat wegens asfaltonderhoud (nieuwe slijtlaag) aan de Buinerweg tussen Exloo en Buinen er aanleiding bestaat om conform het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan en het project “Duurzaam Veilig” voor het genoemde gedeelte van de Buinerweg het 60km-regime te laten gelden;- dat de Buinerweg in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) is aangemerkt als potentiële 60km weg, voortvloeiend uit het project “Duurzaam Veilig”;- dat bij de vaststelling van het GVVP door de gemeenteraad is afgesproken, dat de daadwerkelijke vaststelling van de 60km-zones voor dergelijke wegen zal plaatsvinden op het moment dat aan die wegen groot onderhoud wordt gepleegd in combinatie met mogelijke infrastructurele aanpassingen;- dat dit ten aanzien van genoemd gedeelte van de Buinerweg nu aan de orde was (nieuwe slijtlaag);- dat op grond van het project “Duurzaam Veilig” met de aanleg van 60km-gebieden wordt beoogd het aantal verkeersslachtoffers te verminderen;het gewenst is om:- bedoelde zone 60 nu uit te breiden voor het gedeelte van De Buinerweg tussen kruising Fabrieksstraat tot en met kruising met Nieuwe Dijk en het noodzakelijke verkeersbesluit daarvoor vast te stellen;- en de invoering van het nieuwe snelheidsregime is ondersteund met een fysieke maatregel in de vorm van kruisingsplateaus;Overleg politie;- dat in overeenstemming met artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de gemachtigde van de korpschef van de nationale politie regio Noord-Nederland;- dat het overleg in dit geval per mail heeft plaatsgevonden; - dat de politie per mail dd. 15 november 2016 heeft ingestemd met het verkeersbesluit;BESLUIT:1. een maximum snelheid van 60 km/uur in te stellen op de Buinerweg te Exloo vanaf komgrens tot en met de kruising met de Nieuwe Dijk, door plaatsing van borden A01 zb (begin zone) en A02 ze (einde zone) uit bijlage I van het RVV1990 en dit zonaal toe te passen;2. en één en ander uit te voeren conform de bij dit besluit gevoegde tekening “Verkeersbesluit uitbreiding 60km-zone Buinerweg Buinen-Buinerveen” nr. 8789-2017:838756 dd. 29 mei 2017.MEDEDELINGENBezwaar- of beroepsclausuleInwerkingtredingHet verkeersbesluit treedt in werking direct na bekendmaking ervan in de Staatscourant.BezwaarOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo. Het maken van bezwaar heeft geen opschortende werking op de inwerkingtreding van dit besluit.Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:a. naam en adres van de indiener(s);b. de dagtekening;c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is (“Verkeersbesluit 60km-zone Buinerweg);d. de gronden van het bezwaar.Bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Zo’n verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo