Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen exloo
  2. STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Buitengebied Gecoördineerde besluiten bestemmingsplan ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ – gewijzigd vastgesteld en verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van het zonnepark Exloo.

Redactie ExlooOnline.nl

De redactie van ExlooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Exloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Exloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Borger-Odoorn op het adres Oude dijk in Exloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTGemeente Borger-Odoorn, Buitengebied Gecoördineerde besluiten bestemmingsplan ‘Buitengebied, zonnepark Exloo’ – gewijzigd vastgesteld en verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van het zonnepark Exloo.

Er is door Borger-Odoorn hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor de realisatie van het zonnepark Exloo met toepassing van de coördinatieregeling uit artikel 3.30 Wro de volgende samenhangende besluiten zijn genomen: 1. de gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft op 11 oktober 2018 het bestemmingsplan 'Buitengebied, zonnepark Exloo’ gewijzigd vastgesteld (planidentificatie: NL.IMRO.1681.00BP0053-VG01);2. burgemeester en wethouders hebben op 12 oktober 2018 de omgevingsvergunning met de activiteit ‘Het bouwen van een bouwwerk’ verleend voor het oprichten van het zonnepark Exloo (registratienummer: 10096-2018).Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken tezamen het realiseren van het zonnepark Exloo op de percelen mogelijk ten oosten van de kern Exloo en ten zuiden van de Oude Dijk. Aan de oostzijde vormen gronden van Drents Landschap langs het Achterste Diep de begrenzing. Aan de overige zijden grenst het plangebied aan onbebouwde agrarische- en natuurgronden. WijzigingenDe gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan heeft betrekking op een aantal regels daar waar het gaat om: - de LOFAR-radiotelescoop; maatgerichte regels ten aanzien van de maximale straling van zonneparken op het LOFAR-gebied;- het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid om de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – zonnepark’ te kunnen verwijderen en - een aantal aanpassingen in de bestemming ‘Waarde-archeologie 4’ naar aanleiding van het archeologisch onderzoek.Coördinatieregeling Op 24 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten op voornoemde besluiten de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. De gecoördineerde besluiten inclusief bijlagen doorlopen daarom gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.Besluiten inzienHet besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken en de door burgemeester en wethouders verleende omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 8 november 2018 tot en met woensdag 19 december 2018 ter inzage. Op grond van artikel 8.3 Wro kan tegen de hiervoor vermelde besluiten in eenmaal in beroep worden gegaan bij de Raad van State.Het bestemmingsplan is in te zien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.00BP0053-VG01 of in het gemeentehuis bij het Klantcontactcentrum. De omgevingsvergunning is alleen in te zien in het Klantcontactcentrum.BeroepschriftTijdens de inzagetermijn kunt u beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit en de verleende omgevingsvergunning als u:Een belanghebbende bent die tijdig een zienswijze heeft kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;Een belanghebbende bent en aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest u tijdig tot de gemeenteraad te wenden;Een belanghebbende bent die zich niet kan verenigen met de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning zijn aangebracht.U kunt dit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn.Voorlopige voorzieningBinnen deze termijn kunnen belanghebbenden ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor de besluiten niet in werking treden, totdat op het verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Exloo